Sjøfugler

Langs kysten av Norge er en rekke sjøfuglbestander i kraftig nedgang. Mange har derfor vært bekymret for at tarehøsting har negative effekter for sjøfugl.

Ingen fuglearter i Norge beiter på stortaren og heller ikke de organismene som vokser på tareplanten. Det er i første rekke fisk og andre organismer som tidvis oppholder seg i og ved tareskogen som står på menyen. Hvis tarehøstingen har en negativ innflytelse på fugl må den derfor også ha negativ innflytelse på fiskeressursene. Havforskningsinstituttet som i en årrekke har forsket på effekter av tarehøsting, har så langt ikke kunnet påvise noen signifikant effekt på fisk og skalldyr.

Generell tilbakegang blant sjøfugl

Det finnes nærmere 60 sjøfuglarter som er vanlige i Norge. Sjøfuglenes tilstand er en god indikator på tilstanden i det marine økosystemet. Av de 57 regulære artene i Norge, er 28 arter marine hele året. I tillegg kommer arter som befinner seg i norske farvann kun på visse deler av året. Totalt sett finnes derfor om lag 80 arter definert som sjøfugl i Norge.

Flere fuglearter har stor tilbakegang, nasjonalt og regionalt, og det knyttes bekymring til blant annet utviklingen innen toppskarv, teist og ærfugl. Sjøfuglene beiter ikke tare direkte, men det hevdes at tarehøsting påvirker sjøfuglbestanden da høstingen får en negativ konsekvens for næringsgrunnlaget i tareskogen. I følge Miljødirektoratet er sjøfuglene en sårbar dyregruppe som er under press fra mange ulike påvirkningsfaktorer. Truslene kommer fra oljeforurensning, miljøgifter og som følge av overbeskatning, bifangst, ferdsel, rovdyr, introduserte arter og klima, samt ødeleggelse eller oppdeling av habitater.

Bestandvekst i områder med tarehøsting

Rogaland er det fylket Nutrition & Biosciences har høstet tare lengst i og derfor et godt utgangspunkt for å undersøke effekt på viktige indikatorarter av sjøfugl. For utvikling av fuglebestandene toppskarv og teist, har Ambio Miljørådgivning på oppdrag for Fylkesmannen i Rogaland foretatt en kartlegging i forbindelse med rapporten hekkende sjøfugl i perioden 1978-2006:

Ferkingstadøyane, Karmøy kommune

Kjørholmane, Sola kommune

Som figurene viser, har toppskarv hatt en økning i perioden, mens teist har ligget på et tilsvarende nivå. Nutrition & Biosciences har høstet tare over en rekke år i de undersøkte områdene. Rapporten konkluderer med at utviklingen er sammenfallende med andre vestlandsfylker. Vi mener at dette er en viktig indikator for at tarehøsting ikke har en direkte konsekvens for sjøfuglbestanden i Norge.