Miljø og bærekraft

Stortaren er en av de største fornybare ressursene som vi har. Høsting av tare er en fremtidsrettet og en fornybar næring, der bærekraft er selve forutsetningen for drift. Måten som vi høster stortare på i Norge regnes som en av de beste i klassen for bærekraftig forvaltning av en fornybar ressurs.

Tareskogen er viktig for fisk, skalldyr og andre marine organismer. Vi er derfor opptatt av at tarehøstingen skjer bærekraftig og i tråd med de retningslinjene myndighetene har satt. Havforskningsinstituttet har over en årrekke overvåket tarehøstingen og forsket på eventuelle effekter av den. Resultatene viser at den mekaniske høstingen gir svært begrensede effekter for fisk og skalldyr og at taren vokser tilbake raskt etter høsting.

All næringsaktivitet påvirker omgivelsene. Det gjelder også for høsting av tare. Det er imidlertid kun en liten andel av den tilgjengelige stortare som høstes med sikte på videreforedling. Den mekaniske høstingen med trål ligger mellom 150.000 tonn og 170.000 tonn per år. Det er en brøkdel av hva som høstes naturlig hvert år som følge av storm og uvær. Til sammenligning er det beregnet at uvær og storm river løs om lag 7 millioner tonn stortare per år.

Les mer: Rapportene fra Havforskningsinstituttet

Les om hvordan ulike marine arter berøres av tarehøsting: